Годишно общо събрание на Сдружение “Ювентус България” за 2019г.

Фен клуб Ювентус България

Уважаеми членове на Сдружение “Ювентус България”,

Управителният съвет Ви кани на годишно Общо събрание, което ще се проведе на 02.11.2019 г. от 19:00 ч., в гр. София, бул. „Витоша“ 18, ет. 2, Raffy Bar & Gelato – Витоша, при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклад и отчет за дейността на Сдружение “Ювентус България” за 2018 г. /Проект за решение – ОС приема доклад и отчет за дейността на Сдружение
    “Ювентус България” за 2018 г./;
  2. Дискусия и идеи за развитието на фен клуб „Ювентус България”;ю
  3. Други.

Канят се всички членове на Сдружение “Ювентус България” да присъстват, като се регистрират на място от 18.30 часа до 19:00 часа в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност и/или членска карта.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружение “Ювентус България” в седалището и адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 18, ал. 2, изр. 2-ро от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 20:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Управителния съвет
Благой Симеонов

Коментари